Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

Restaurant Bowls by Haileys respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens restaurant Bowls by Haileys verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Restaurant Bowls by Haileys verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt restaurant Bowls by Haileys veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van restaurant Bowls by Haileys.

Doel verwerking persoonsgegevens
Restaurant Bowls by Haileys verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– Voor het versturen van de nieuwsbrief.
– Om gasten te kunnen bereiken bij eventuele wijzigingen/onduidelijkheden in hun reservering.
– Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
– Voor marketing- en communicatie activiteiten.
– Voor werving en selectie.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Restaurant Bowls by Haileys verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens
ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn
verstrekt:

Voor gasten:
– Naam
– Telefoonnummer
– Eventueel emailadres
Voor medewerkers:
– Naam, adres, telefoonnummer
– Email adres
– BSN
– Geboortedatum
– Kopie ID

Privacy Verklaring 2/6

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt restaurant Bowls by Haileys omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Grondslag verwerking persoonsgegevens Restaurant Bowls by Haileys verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang
– Binnen Bowls by Haileys wordt camerabewaking gehanteerd i.v.m. de veiligheid van gasten,medewerkers en materialen. Beelden worden puur gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en de beelden worden automatisch vernietigd na 7 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden Restaurant Bowls by Haileys deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van restaurant Bowls by Haileys zoals een ITleverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan restaurant Bowls by Haileys persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van restaurant Bowls by Haileys uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door restaurant Bowls by Haileys
ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde
andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Privacy Verklaring 3/6
Beveiliging persoonsgegevens

Restaurant Bowls by Haileys hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor
passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval restaurant Bowls by Haileys gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal restaurant Bowls by Haileys in het kader bvan de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Bewaartermijn persoonsgegevens

Restaurant Bowls by Haileys bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel
op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt
u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van
uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij restaurant Bowls by Haileys aan uw verzoek als
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Restaurant Bowls by Haileys, t.a.v: Dieuwke Simonis-Stellinga
Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u
restaurant Bowls by Haileys telefonisch bereiken via  038 460 5247

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit
f. recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens
aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-

Privacy Verklaring 4/6
nummer. Restaurant Bowls by Haileys neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website(s) van restaurant Bowls by Haileys, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/oflinks opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media)
netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Restaurant Onze zaak  houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor
uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het
raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
Statistieken en cookies

Restaurant Bowls by Haileys houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door restaurant Bowls by Haileys verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van restaurant Bowls by Haileys te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van restaurant Bowls by Haileys op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kanbeperken. De website van restaurant Bowls by Haileys maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van restaurant Bowls by Haileys geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Restaurant Bowls by Haileys heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.Op de website(s) biedt restaurant Bowls by Haileys een blog of forum aan die vrij toegankelijk is.

Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij,
worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen
uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten

Privacy Verklaring 5/6

van betrokkenen’. Restaurant Bowls by Haileys is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft restaurant Bowls by Haileys dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het
aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement Restaurant Bowls by Haileys heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Maak je bowl elke keer weer uniek met meer dan 50.000 mogelijke combinaties.